Gyakran feltett kérdések biztosításokkal kapcsolatban

Nyugdíjbiztosítások, gyakran feltett kérdések

1.Mit jelent a 20% adókedvezmény? +

 • Az adóhatóság az adó-visszatérítést - a díjigazolás alapján kitöltött - szja-bevallás benyújtását követő 30. napon utalja, ha a jogosultnak van visszaigényelhető adója, és nincs adóhátraléka. A visszajáró összeg azonban nem közvetlenül az ügyfélhez, hanem a biztosítóhoz érkezik, amely jóváírja azt az ügyfél megtakarítási számláján, az MKB Életbiztosítónál költségmentes rendkívüli díj formájában, ezzel is növelve a nyugdíjcélú megtakarításának összegét. Az adójóváírás a szerződésre befizetett éves biztosítási díj 20 százaléka, de legfeljebb 130 ezer forint lehet adó-évente.

2.Hányan kötöttek eddig Magyarországon nyugdíjbiztosítást? +

 • A biztosítók 2015 év februárjától kezdtek kijönni a feltételeknek megfelelő nyugdíjbiztosításaikkal. A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) legutóbbi adatai szerint 2015 szeptember végéig 45 ezer ilyen szerződést kötöttek az ügyfelek és ezek éves - átlagos - díja 212 ezer forint volt.

3. Hogy tudok a lejárat előtt hozzájutni a pénzemhez, ha szükséges. +

 • Ha lejárat előtt felmondja az ügyfél a biztosítást, akkor az addig az időpontig jóváírt adót egy összegben és 20%-os büntetőkamattal növelten vissza kell fizetni. Ennek a konstrukciónak az a lényege, hogy nyugdíjig fizesse a szerződő a biztosítást, hogy legyen nyugdíja.

4. Mi történik abban az esetben, ha nem tudja fizetni a díjat? +

 • Ha a futamidő alatt nehéz anyagi helyzetbe kerülnénk, akkor kérhetünk díjszüneteltetést, azaz akár néhány hónaptól több évig is terjedő időszakban (MKB Életbiztosítónál legfeljebb 12 hónapig, majd ezt követően egy évnek legalább el kell telnie rendszeres díjfizetés mellett) megtehetjük, hogy nem fizetjük a szerződést. Ezzel a jogunkkal csak a futamidő első két éve után élhetünk. MKB Életbiztosítónál a termék olyan, hogy a biztosítás tartamától, a díjfizetés nagyságától függ, mikortól kérhető a díjszüneteltetés.

5. Mi történik, ha nyugdíjba vonulás előtt meghalunk? +

 • Ebben az esetben a nyugdíjbiztosítás kedvezményezettje megkapja az aktuális értéket, a haláleseti Biztosítási összeget illetékmentesen. Az állami nyugdíj ezzel a konstrukcióval szemben elveszik.

6. Hogyan működik a nyugdíjrendszer? +

 • A világ legtöbb országában – így Magyarországon is – a nyugdíjrendszer az úgynevezett felosztó-kirovó elv alapján működik. Ez annyit jelent, hogy az állam az aktív dolgozók befizetéseiből fizeti ki az aktuális nyugdíjakat. Amíg jelentősen több az aktív dolgozó, mint a nyugdíjas, addig ez a rendszer működik. Így volt ez régen, azonban mára ez az arány teljesen felborult.
  Jelenleg 2,9 millió nyugdíjas van Magyarországon, nyugdíjukat a 3,8 millió aktív foglalkoztatott finanszírozza. Ma azonban a fejlett világban egyre kevesebb gyermek születik, az átlagéletkor pedig egyre nő. A jövőben ugyanezek a demográfiai tendenciák folytatódnak, aminek következményeként egyre kevesebb embernek kell egyre több nyugdíjast eltartania, ráadásul egyre hosszabb ideig. 30 év múlva egy aktív keresőre már több mint egy nyugdíjas fog jutni. Egy dolgozó jövedelméből azonban – túlzott adó és járulék terhek nélkül – nem lehet elvonni akkora összeget, amelyből megél még egy ember. Ezért fontos, hogy kössön nyugdíjbiztosítást, hogy ne csak az állami nyugdíjra számítson!

Baleset biztosítások, gyakran feltett kérdések

1. Ki lehet a biztosítás szerződője, biztosítottja? +

 • Minden 18 és 80 év közötti természetes személy.

2. Ki lehet a biztosított a családi csomagon belül? +

 • Ön, amennyiben elmúlt 18 éves, de a 80. életévét még nem töltötte be.
  Ön házastársa/élettársa, amennyiben életkora 18 és 80 év között van.
  Önnel egy háztartásban élő, eltartott gyermekei, amennyiben életkoruk hat hónap és 18 év között van. Ha nappali tagozatos oktatási intézményben tanulnak, a felső korhatár 23 év.

3. Mire nem terjed ki a biztosítás? +

 • A kizáró esetek pontos felsorolása a biztosítási feltételekben található. Az alábbi eseményekre nem terjed ki a biztosítás:
  • Terrorcselekmény, illetve terrorcselekmény elhárítása érdekében tett katonai- és egyéb intézkedések;
  • háború, polgárháború, megszállás, lázadás, forradalom, katonai erő alkalmazása, államcsíny
  • nukleáris anyagok használata, kioldása, kiszabadulása, illetve annak közvetlen vagy közvetett eredménye
  • légi utazás, kivéve valamely repülőjáraton díjfizető utasként történő utazás;
  • betegség, fertőző betegség, a HIV fertőzést is beleértve; • veszélyes sport: ejtőernyőzés, pályán kívüli síelés, bungee jumping, valamint a szikla - és hegymászás;
  • sporttevékenység hivatásszerű űzése;
  • motorral felszerelt szárazföldi, vízi, illetve légi járművekkel történő versenyzés vagy 125 cm³-nél nagyobb motor vezetése;
  • szándékosan elkövetett bűncselekmény;
  • vakmerőségből következő veszély, öngyilkosság, vagy öncsonkítás;
  A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, amennyiben a biztosítási esemény a biztosított jogellenes, szándékos cselekménye folytán, vagy azzal összefüggésben következett be, vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő. A biztosítási esemény akkor minősül súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak, ha az a biztosított
  • alkoholos befolyásoltságával (0,0 ‰ fölötti véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be,
  • jogosítvány nélkül, vagy ittas gépjárművezetés közben következett be,
  • kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt

4. Mi történik, ha nem időben fizetem a biztosítási díjamat? +

 • A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása a biztosítási szerződés megszűnését eredményezi, az esedékesség napját követő 45. napon felhívja Önt kollégánk és figyelmezeti a díj elmaradásról.

5. Hogyan tudja felmondani a biztosítását? +

 • Kockázatviseléstől számított egy év után lehet felmondani a biztosítást az évforduló dátuma előtt 30 nappal írásban egy felmondó nyilatkozat segítségével, amit a biztosító címére kell küldeni. Ha fel szeretné mondani biztosítását, kérem hívjon mindet a 06 46 999 589-es ügyfélszolgálati telefonszámon.

6. Mikor és hogyan kell a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenteni? +

 • A biztosítási esemény bekövetkezését legkésőbb 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak. A bejelentést a megfelelő formanyomtatványon, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok egyidejű csatolásával kell megtenni.

7. Módosíthatom - e év közben a díjfizetés módját, illetve gyakoriságát? +

 • Igen. Minden ilyen módosítási igényt bejelenthet a 06 46 999 589-es ügyfélszolgálati telefonszámon. A módosítások minden esetben a következő fordulónaptól lépnek hatályba.

Lakás és társasház biztosítások, gyakran feltett kérdések

1. Ki lehet a szerződő, biztosított? +

 • Szerződő lehet az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely ajánlatot tesz a biztosításra és a létrejövő szerződés díjfizetését vállalja. Biztosított lehet az a természetes személy, akinek a vagyontárgy megóvásához érdeke fűződik.

2. Hogyan köthetem meg a biztosítást? +

 • A biztosítási ajánlatot a szerződő teszi a biztosítónak, amelynek jogában áll az ajánlatot 15 napon belül elutasítani. Amennyiben a biztosító az ajánlattal megegyező tartalmú kötvényt ad ki vagy az ajánlatot - annak hozzá történő beérkezését követő 15 napon belül - nem utasítja el, a szerződés létrejön. Ha telefonon kerül megkötésre a biztosítás, akkor távértékesítés törvény értelmében hangszerződés jön létre, mely során létrejön a szerződés. 15 nap elállási joga van az ügyfélnek, ha nem kívánja mégsem megkötni a szerződést.

3. Hogyan marad életben a biztosítási szerződés? +

 • A biztosítási szerződést folyamatos díjfizetéssel tarthatjuk életben, a díj meg nem fizetése esetén a biztosító törli a szerződést (a díj esedékességétől számított - biztosítótársaságoktól függően, jellemzően 60 nap, de lehet 30, vagy akár 90 is). Nem jelent mentséget a díjfizetésre, hogy "nem kaptam csekket vagy számlát a biztosítótól", mert a biztosítónak jogszabályilag csak utólagos bizonylatadási kötelezettsége van, a már befizetett díjakra.

4. Hogyan szűntethetem meg a biztosítási szerződésemet? +

 • Megszűnhet a biztosítási szerződés a díj nemfizetésen kívül felmondással is. Felmondásra mindkét szerződő félnek joga van, a követelmény egyedül az, hogy a felmondást az évforduló előtt legalább 30 nappal a szerződésbeli partner tudomására kell hozni írásban. Természetesen érdekmúlással (pl.: eladás) is megszűnhet a biztosítás, ekkor a biztosítási díj annak a hónapnak a végéig illeti meg a biztosítót, amikor az érdekmúlás bekövetkezett.

5. Mi az a biztosítási összeg? +

 • A biztosítási összeg nem más, mint a biztosító térítésének felső határa. A lakásbiztosítások kárainál a rosszul meghatározott biztosítási összeg a kárrendezésnél gondot jelenthet. Ügyeljünk tehát arra, hogy az ingatlanra, ingóságra meghatározott biztosítási összeg az aktuális újraépítési, újrapótlási költségekkel egyezzen meg! Így el lehet kerülni az egyik leggyakoribb problémát a kárrendezésnél.

6. Mi az a lakásbiztosítási évforduló? +

 • A lakásbiztosítási szerződések általában határozatlan tartamra jönnek létre, de létezik olyan feltétel is mely határozott tartamot említ. Cégünk kizárólag határozatlan, tehát évfordulóra felmondható szerződéseket köt. A biztosítási szerződések évfordulója általában a biztosítási ajánlattételt követő hónap első napja.

7. Mi az az alulbiztosítás? +

 • A PTK szerint "ha a biztosítási összeg a vagyontárgy értékénél kisebb, a biztosító ellenkező megállapodás hiányában a kárt olyan arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik". Ez annyit jelent, hogy ha kevesebbet mondunk az értékmegadásnál, mint amennyiért a vagyontárgyainkat újonnan, újra be tudnánk szerezni (mert mondjuk spórolni akarunk a díjon), pórul fogunk járni, mert kár esetén egy adott vagyontárgyunkat ért kárt a biztosító csak töredékértéken fog téríteni.

Gépjármű biztosítások, gyakran feltett kérdések

1. Hogyan tudok gépjármű felelősség biztosítást kötni?+

 • A legegyszerűbb megoldás természetesen az, ha a tutibizti oldalán választja ki és köti meg gépjármű felelősség biztosítását telefonos közvetítőnk segítségével egyszerűen és kényelmesen. Nincs más teendője, mint kiválasztani oldalunkon a díjszámítást követően az Önnek leginkább megfelelő biztosítótársaságot.

2. Mikor kell zöldkártya? +

 • Mindig ajánlott! Mert, bár hivatalosan csak akkor kell, ha uticélunk olyan ország mely nem ratifikálta az úgy nevezett rendszámegyezményt, de hát ahhoz, hogy ne legyen kellemetlenségünk a velünk szemben eljáró külföldi hatóságnak is tudnia kellene, hogy hazánk bizony ratifikálta. Nem kötelező zöld kártya kiváltása az alább felsorolt országokba történő át, vagy beutazáskor:
  • Ausztria
  • Belgium
  • Csehország
  • Dánia
  • Feröer-szigetek
  • Finnország
  • Franciaország
  • Görögország
  • Hollandia
  • Horvátország
  • Írország
  • Izland
  • Lichtenstein
  • Luxemburg
  • Monaco
  • Nagy-Britannia
  • Németország
  • Norvégia
  • Olaszország
  • Portugália
  • San Marino
  • Spanyolország
  • Svájc
  • Svédország
  • Szlovák Köztársaság
  • Szlovénia
  • Vatikán.
  Zöld kártya kiváltása szükséges azonban akkor, ha a következő országokba indulunk:
  • Andorra
  • Ciprus
  • Észtország
  • Iráni Iszlám Köztársaság
  • Izrael
  • Lettország
  • Málta
  • Moldávia
  • Törökország
  • Tunézia
  • Ukrajna
  Mint látható még a kontinentális Európát sem fedik le a fentebb említett országok. Vannak országok, melyekkel speciális egyoldalú, illetve kétoldalú megállapodásokkal rendelkezik hazánk.
  Egyoldalú megállapodással rendelkezünk Bosznia-Hercegovinával, Bulgáriával, Lengyelországgal, Macedóniával és Romániával. Ezekben az államokban szintén elégséges a magyar rendszám és az országjelzés.
  Kétoldalú megállapodás van érvényben Albániával. Ennek értelmében az albán járműveknél az országjelzés és az albán rendszám bizonyítja Magyarországon a biztosítottságot, míg a magyar rendszám és országjelzés szintén elegendő bizonyítéka a biztosítottságnak Albániában.
  A szovjet utódállamokba (a fentebb említettek kivételével) nincs lehetőség zöld kártya kiváltására.
  A fentebb leírtak ellenére, miután pénzünkbe nem kerül, csupán pár percünkbe, amennyiben megnyugtatóbbnak érezzük, váltsuk ki minden külföldi úthoz a zöldkártyát!

3. Hogyan tudok biztosítótársaságot váltani?+

 • A biztosítási évforduló előtt 30 nappal fel kell mondani az előző biztosítónál a szerződést és meg kell kötni az új szerződést. Sok gépjármű évfordulója január 1-je volt, de jogszabályi változás óta lehet év közben is az évforduló, ha akkor vesszük meg a gépjárművet.

4. Mit kell tenni gépjármű eladásakor?+

 • Be kell mutatni a biztosítónál a tulajdonjogot átruházó szerződést. Ez esetben a szerződés a tulajdonjog átruházásának napján (24 órakor) megszűnik. A szerződőnek ezen időpontig kell a szerződést díjjal rendeznie.

5. Mivel lehet igazolni a biztosítási szerződést?+

 • Igazolásként az ellenőrző szervek elfogadják a befizetést igazoló csekkeket, illetve a biztosító által megküldött igazoló szelvényt. Forgalmi engedélyre nem kötelezett járművek (segédmotoros kerékpár, lassú jármű) esetében a biztosítást egy, a biztosító által megküldött jelzés (leggyakrabban matrica) igazolja. Ehhez a biztosítási díj befizetése után juthatunk hozzá.

Utasbiztosítások, gyakran feltett kérdések

1.Mi a teendőnk kár esetén? +

 • Külföldön járva bármilyen káresemény bekövetkezik, az első, hogy értesítjük biztosítónkat telefonon keresztül. A telefonszám minden esetben rajta van az utasbiztosítás kötvényen, amit e-mail-ben megkaptunk.

  A hívás két okból is nagyon fontos. Az első ok, hogy ennek elmulasztása esetén a biztosító igen alacsony összegben korlátozhatja a kártérítés mértékét - ez a szabályzatokban megtalálható előírás.

  A második ok, hogy telefonos ügyfélszolgálattól segítséget kaphatunk, ha bajba kerülünk. A segítség lehet az, hogy megtudjuk, hol van a legközelebbi egészségügyi intézmény, de lehet tolmácsszolgálat, vagy magasabb színvonalú szerződések esetében a jogi védelem megszervezése, vagy intézkedés óvadék kifizetésére.

  Baleset, lopás, rablás esetén ugyanúgy szükséges a helyi hatóságok értesítése, mintha ezek az események itthon történnének meg velünk, valamint a helyi hatóság igazolására itthon is szükségünk lesz a kárrendezés folyamatán, ezért ezt se mulasszuk el.

2.Mi a legfontosabb az utasbiztosítás szolgáltatás esetén? +

 • A legfontosabb az orvosi költségek megtérítése. Ha külföldön járunk, és betegség, vagy baleset miatt orvosi kezelésre szorulunk, a számla végösszege megdöbbentően magas lehet. Ezt az összeget egy jó utasbiztosítás fedezi, anélkül viszont az egész család anyagi helyzetét is tartósan megrendítheti egyetlen ilyen eset.

 

 

Telefonos, videós tácsadónk segítségével létrejön

• nyugdíjbiztosítása,

• nyugdíjpénztári belépése,

• balesetbiztosítása,

• lakásbiztosítása,

• casco biztosítása,

• kötelező felelősség biztosítása,

• és utasbiztosítása.

 

 

 

Biztosításkötés lépései

1. Töltse ki regisztrációs űrlapot.

2. Telefonos független biztosítás közvetítőnk visszahívja Önt.

3. Az Ön szerződése telefonon, video kapcsolaton keresztül jön létre.

4.A dokumentumokat ügyfélkapu segítségével írja alá elektronikusan. Kollégáink segítenek

5. Nyugdíjbiztosítás kötés esetén bizonyos esetekben video azonosításra kerül sor a pénzmosási törvény miatt.

6. Fizetés lehetséges bankkártyával, utalással vagy csekken.

7. Amennyiben garantált ajándék jár Önnek, GLS futár viszi ki az ajándékot.

A Magyar Nemzeti Bank 5/2015. (V. 05.) számú ajánlása a biztosítási termékek bemutatását, összehasonlítását szolgáló és a biztosításközvetítés során használt elektronikus felületekről (Részlet)
…..
„29. Komplex/egyedi igényeket kielégítő biztosítási termék esetén az MNB szükségesnek tartja az értékesítés szóbeli vagy személyes csatorna felé terelését, vagy annak jelölését, hogy az elektronikus felület nem alkalmas ilyen biztosítás értékesítésére. Egyedi igények felmerülése esetén az MNB elvárja az e-ügyfél szükségleteinek telefonon vagy személyesen történő pontosítását az ajánlat véglegesítését megelőzően. „
…..
Cégünk komplex terméknek tartja a casco, lakás, baleset, betegség, élet és nyugdíjbiztosítást. Ezért javasoljuk, hogy kérje minőségi, nagy tapasztalattal rendelkező telefonos biztosításközvetítőnk tanácsadását. Kérjen visszahívást, kötelezettségvállalás nélkül!

Visszahívást kérek!

Huawei Honor Band 5 okos karkötő, aktivitás mérő

Huawei Honor Band 5 okos karkötő, aktivitás mérő

Ha Ön köt

• minimum havi 2500 Ft díj értékben balesetbiztosítást és köt egy a lakás vagy kötelező biztosítást, vagy

• minimum havi 2500 Ft díj értékben balesetbiztosítást és megbíz minket, hogy kezeljük a lakás vagy kötelező biztosítását.

Hogyan kapom meg a garantált ajándékomat?

Kattintson a visszahívást kérek gombra, regisztráljon és az Ön telefonos tanácsadója visszahívja Önt.

 

 

 

 

Visszahívást kérek!

1 db Huawei MediaPad T3 10 tablet, 9.6

1 db Huawei MediaPad T3 10 tablet, 9.6" HD

Ha Ön köt

• minimum havi 12 000 Ft díj értékben nyugdíjbiztosítást minimum 11 év tartamra.

Hogyan kapom meg a garantált ajándékomat?

Kattintson a visszahívást kérek gombra, regisztráljon és az Ön telefonos tanácsadója visszahívja Önt.

 

 

 

 

 

 

 

Visszahívást kérek!

2 db Huawei MediaPad T3 10 tablet, 9.6

2 db Huawei MediaPad T3 10 tablet, 9.6" HD

Ha Ön köt

• minimum havi 20 000 Ft díj értékben nyugdíjbiztosítást minimum 11 év tartamra, vagy

• minimum havi 11 000 Ft díj értékben kockázati életbiztosítást minimum 10 éves tartamra.

Hogyan kapom meg a garantált ajándékomat?

Kattintson a visszahívást kérek gombra, regisztráljon és az Ön telefonos tanácsadója visszahívja Önt.

 

 

 

 

Visszahívást kérek!

Ügyfeleink mondták rólunk!

„Nyugdíjbiztosítás tájékoztatásunk annyira alapos és mindenre kiterjedő volt, hogy ajánlom a rokonaimnak is.”
Egy nyugdíjbiztosítást kötő ügyfelünk.

"Nem csak biztosítást akartak velem kötni, valóban számíthatok azóta is rájuk"

"Az összes biztosításomat egy helyen kezelhetem, mindig megtalálják számomra a legjobb ajánlatokat!"

"Végtelen kedves és hozzáértő call centeresek segítenek nekem, ha bármi kérdésem van a biztosításaimmal kapcsolatban!"

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés dátuma: 2020.05.20.

 

 

ügyfelek

Lépjen kapcsolatba velünk!/Visszahívást kérek!

Regisztráljon és válassza ki a részt veszek a nyereményjátékban témát, ha nyerni akar, vagy jelölje meg a témát, ami iránt érdeklődik. Egyszerre többet is bejelölhet!